Umowy - kupna sprzedaży oraz formularze PCC-3 i PCC-3A

Dla Państwa wygody udostępniamy wzór umowy kupna sprzedaży samochodu w kilku formatach (dokument worda, pdf, oraz dokument open office-a). Aby zapisać wybrany dokument na dysku należy kliknąć w niego prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać pozycję "Zapisz element docelowy jako...".

Uwaga: druki PCC-1 i PCC-1a nie są już dłużej używane. Zamiast nich należy stosować PCC-3 i PCC-3a.

Umowy

umowa kupna sprzedaży
umowa zamiany
Formularze
PCC-3 Formularz PCC-3
PCC-3A Formularz PCC-3A
AKC-U Formularz AKC-U
VAT-24 Formularz VAT-24

Darmową przeglądarkę dla formatu *.pdf znajdziesz » tutaj «

Jak wypełnić formularz podatkowy PCC-3 i PCC-3A?

Kupując samochód należy wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację w sprawie podatku od czynności cywilno prawnych, czyli formularzu PCC-3. Od dnia 01.01.2007 obowiązek składania deklaracji PCC, a także obliczenia i wpłacenia podatku będzie ciążył wyłącznie na kupującym.

Nie ulegnie zmianie sytuacja osób, które zdecydują się na zamianę pojazdów. Nadal obowiązek podatkowy będzie ciążył na obu stronach transakcji, przy czym - jak dotychczas - mogą się one umówić, która złoży podpisaną wspólnie deklarację i zapłaci podatek.

Formularz PCC-3

Poniżej opisane są pola formularza PCC-3, by ułatwić Ci jego wypełnienie. Numery oznaczają numery pól w formularzu PCC-3.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wym. w cz. B tutaj wpisz NIP kupującego czyli swój.

4. Data dokonania czynności (dzień - miesiąc - rok) wpisz datę zawarcia umowy kupna sprzedaży.

Część A

5. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego, tutaj wpisz nazwę swojego urzędu skarbowego, w którym złożysz formularz.

6. Cel złożenia deklaracji. Tutaj zaznacz krzyżykiem kwadracik nr 1 jeśli jeszcze nie składałeś deklaracji podatkowej. Jeśli chciałbyś złożyć korektę deklaracji ( np. w przypadku zmiany wartości pojazdu ) zaznacz krzyżykiem kwadracik nr 2. W tym wypadku do deklaracji powinieneś dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Część B

7. Podmiot składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat). Zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Skarbowego można zaznaczyć w przypadku kupna pojazdu jedną z dwóch opcji ( w związku z brakiem opcji nabywca ):

  1. podmiot zobowiązany solidarnie do zapłąty podatku, lub

  5. inny podmiot.

Sugerujemy jednak aby pole to zostawić puste i uzupełnić je w momencie składania deklaracji w Urzędzie Skarbowym po konsultacji z urzędnikiem.

8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat). Tutaj zaznacz krzyżykiem kwadracik nr 1 jeśli nie jesteś osobą fizyczną (np. spółka), zaznacz krzyżykiem kwadracik nr 2 jeśli jesteś osobą fizyczną ("zwykłym podatnikiem")

Załóżmy, że jesteś osobą fizyczną.

9. Nazwa pełna, REGON* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, PESEL**. Zgodnie z tytułem pola wpisz: nazwisko, imię, datę urodzenia, PESEL.

10. Nazwa skrócona*/ Imię ojca, imię matki**. Wpisz imiona rodziców.

W przypadku, gdy kupującym jest firma, należy podać jej pełną i skróconą nazwę, oraz numer identyfikacyjny REGON

11-20. W tych polach wpisz swój adres zamieszkania ( w przypadku firm będzie to adres siedziby ).

Część C

Określamy tu przedmiot opodatkowania.

21. Przedmiot opodatkowania (zaznaczyć właściwy kwadrat). Zaznacz krzyżykiem kwadracik "1. umowa"

22. Miejsce położenia rzeczy lub miejsce wykonywania prawa majątkowego (zaznaczyć właściwy kwadrat).

Zaznacz krzyżykiem kwadracik 1 albo 2, które określają miejsce położenia rzeczy, w tym przypadku samochodu.

23. Miejsce dokonania czynności cywilnoprawnej (zaznaczyć właściwy kwadrat).

Zaznacz krzyżykiem miejsce zawarcia umowy kupna sprzedaży

24. Szczegółowe określenie przedmiotu czynności cywilnoprawnej.

Trzeba tu szczegółowo określić (opisać) przedmiot naszej umowy kupna sprzedaży, czyli samochód. Wpisz tu: markę, typ, model, rodzaj, rodzaj nadwozia, numer podwozia/nadwozia, numer silnika, pojemność silnika i przebieg. Większość tych danych znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Część D

W tej części formularza PCC-3 obliczamy podatek należny Urzędowi Skarbowemu. Wypełniamy pierwszy wiersz w tabeli czyli umowa sprzedaży.

25. Podstawa opodatkowania. Wpisz tu zaokrągloną kwotę do pełnego złotego, za jaką kupujesz samochód (przeniesiona kwota z umowy kupna sprzedaży).

26. Stawka podatku. Wpisz stawkę podatku, którą objęta jest sprzedaż samochodu. Stawka wynosi 2%.

27. Obliczony należny podatek od czynności cywilnoprawnej.

W tym polu obliczamy podatek. Należy od podstawy opodatkowania z pola 25 obliczyć 2%.

Możesz to zrobić w następujący sposób: pomnóż kwotę z pola 25 przez 0,02. Wynik zapisz w polu nr 27. Kwotę z pola 27 wpisz do pola 43. Kwota należnego podatku. Podatek ten należy uregulować w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna sprzedaży samochodu.

Część E

Wypełnij tylko w przypaku, jeżeli zawarły ją osoby (firmy), z których żadna nie mieszka (nie ma siedziby) na terenie Polski.

Część F

W przypadku:

  • umowy spółki, należy podać adres siedziby spółki (rzeczywistego orodka zarządzania),
  • umowy sprzedaży, gdy kupujacy nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP, należy podać miejsce zamieszkania lub siedzibę sprzedawcy, a jeżeli żadna ze stron nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP, należy podać miejsce dokonania czynnoci,
  • umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, należy podać siedzibę przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części.

Część G

W tej części informujesz czy razem z formularzem PCC-3 składasz załącznik PCC-3/A. Załącznik ten dołączasz, tylko wtedy gdy w czynność cywilnoprawną zaangażowane są więcej niż dwie strony (osoby, firmy) np. samochód będzie posiadał współwłaściciela.

Część H

W tej części wpisz datę wypełnienia formularza PCC-3, jak również swoje dane osobowe. Pamiętaj o własnoręcznym podpisie. Bez niego formularz jest nieważny.

W takiej postaci formularz jest gotowy do złożenia w urzędzie skarbowym.

Formularz PCC-3A

Zdarza się że nabywcą są dwie osoby (lub więcej). W takim wypadku do urzędu skarbowego należy dostarczyć oprócz formularza PCC-3 formularz PCC-3A. W skrócie formularz ten zawiera informację o pozostałych uczestnikach transakcji, którzy zostali wymienieni na umowie kupna sprzedaży.

Poniżej opisane są pola formularza PCC-3A, by ułatwić Ci jego wypełnienie. Numery oznaczają numery pól w formularzu PCC-3A.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wym. w cz. B deklaracji PCC-3. Tutaj wpisz swój NIP (pole 1. z formularza PCC-3).

2. Data dokonania czynności (dzień - miesiąc - rok) wpisz datę zawarcia umowy kupna sprzedaży.

3. Zał. nr - numer załącznika (01, 02, 03, ...).

Część A

W tej części wpisujesz dane kupującego identyczne z tymi, które wprowadziłeś w części B formularza PCC-3.

A więc:

4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat).

Tutaj zaznacz krzyżykiem kwadracik nr 1 jeśli nie jesteś osobą fizyczną (np. spółka), zaznacz krzyżykiem kwadracik nr 2 jeśli jesteś osobą fizyczną ("zwykłym podatnikiem")

5. Nazwa pełna,REGON* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, PESEL**.

Zgodnie z tytułem pola wpisz nazwisko, imię, datę urodzenia.

6. Nazwa skrócona*/ Imię ojca, imię matki**.

Wpisz imiona rodziców.

Część B

Część B formulrza to dane identyfikacyjne drugiego nabywcy pojazdu. Wypełniasz ją zgodnie z opisem przy każdym polu.

21. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat).

W związku z brakiem opcji nabywca sugerujemy pozostawić to pole puste i uzupełnić je w momencie składania deklaracji w Urzędzie Skarbowym po konsultacji z urzędnikiem.

Uwaga:

Nie zapomnij o podpisie. Formularz bez podpisu jest nie ważny!

Reklama